Projekty

ZAPOJENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  DO  PROJEKTU EU ( HRAZENÝCH Z OPERAČNÍCH PROGRAMU) A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

 

Cílem je zapojení co nejvíce pedagogických pracovníků do seminářů a zahraničních stáží, které pomohou k rozvoji osobnostních a profesních kompetencí, k získání zkušeností v předškolní pedagogice, seznámení se se zahraničním školstvím a implementace příkladů dobré praxe do naší mateřské školy. Všechny semináře a stáže jsou plně hrazeny z EU operačních programů, které naše mateřská škola získala přihlášením se a podporou těchto projektů.

 

Ředitelka školy zapojila pracovníky naší mateřské školy do následujících projektů:

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou  a „ Empiricou Schola“, se sídlem v Praze ,se Mateřská škola, nám. Svornosti 8, zapojila  do projektu:
„ ROZVOJEM OSOBNOSTNÍCH A PROFESNÍCH KOMPETENCÍ UČITELU MŠ A ZŠ K VYŠŠÍ KVALITĚ“.  V rámci projektu se vybraní pedagogičtí pracovníci zúčastnili tzv. „ letní školy“ ve Vyškově a v Týnci nad Vltavou. Součástí projektu byla návštěva mateřských škol ve Walesu. Současně účast na seminářích a sezná-mení se s projektem, „ The Incredible Years – Úžasná léta“, na pracovišti centra pro empirický výzkum ověřené rané intervence (CEBEI) na Bangor univerzitě ve Walesu. Naši pedagogičtí pracovníci se měli možnost seznámit s projektem, který je zaměřen na socio-emoční stránku dětí, která je nejenom u nás, ale i v zahraničí problematickou oblastí a mnohdy vyústí ve velmi časté odklady školní docházky. Případně navázat spolupráci s universitou a mateřskými  školami ve Walesu. Zkušenosti z cest, videozáznamy a fotografie budou prezentovány na poradách naší MŠ. Zároveň účastníci projektu, Mgr. D. Ko- márková a Mgr. P. Šádek) zpracovali hodnotící velmi obsažné zprávy ze zahra-niční stáže, které budou publikovány ve sborníku  vydaného Masarykovou uni-versitou v Brně. Vyústění projektu, zhodnocení a setkání všech účastníků projektu z celé České republiky ( 90 frekventantů) se uskutečnilo 19. 3. 2015 na Masarykově universitě v Brně.  Součástí projektu je rovněž zaměření  se  na rozvoj mentorských dovedností pedagogů. Nový „Karierní řád“ který má být realizován od 1. 9. 2015, reflektuje potřebu mentorů na pracovištích.

Projekt „ŠKOLKA NOVÉ GENERACE“ – předškolní výchova a vzdělávání 21. století s možností návštěv bezplatných seminářů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí v oblasti polytechnického vzdělávání, osobnostního profesního rozvoje a výpočetní techniky:

- Workshopy  - Zahrada, Dílna, Stavebnice, Pokusy a omyly, voda a písek.

( Bc. T. Šimková, BcA. Z. Musilová, P. Hoffmannová, Mgr. A. Horáková)

- Workshopy – interaktivní tabule ( Mgr. P. Šádek, BcA. Z. Musilová, Bc. L. Komárková

- Semináře k rozvoji osobnosti pedagoga ( M. Šimečková)

- Získání praktických zkušeností  v rámci pětidenních  zahraničních stáží ( Walles v lednu s účastí dvou  pedagogů, v dubnu stáže pro dva pedagogy do Anglie – Londýn, jeden pedagog Španělsko – Granada)

 

Projekt  ve spolupráci s Mendelovou universitou – „ Universita lektorů“ – řed. školy Mgr. D. Komárková byla vybrána a  oslovena ke spolupráci s universitou,  aby poskytovala stáže především vedoucím pracovníkům v regionu Jihomoravského kraje. Cílem je podpořit vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků v mateřských školách, a to prostřednictvím realizace odborných stáží, a to v osobnostním a sociálním rozvoji. Mgr. D. Komárková ve spolupráci s  univerzitou zajišťuje stáže na našem pracovišti, garantuje poskytnutí součinnosti, prezentuje Mateřskou školu, nám. Svornosti na veřejnosti. Dne 4. 2.2015 se uskutečnila závěrečná konference, kde proběhlo oboustranné zhodnocení projektu a jeho přínos.

 

Projekt „ Za hranice“ – umožňuje, v rámci EU projektu, zahraniční stáže pedagogickým pracovníkům naší mateřské školy zaměřených na získávání zkušeností a poznatků o školských systémech spojenou s  návštěvou předškolních zařízení v Anglii – Londýn ( 2 pracovnice) a Španělsku – Granada ( 1 pracovník).

 

PROJEKT ve spolupráci s neziskovou organizací EDULAB – má za cíl digitalizaci pracovníků mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů k získání dovedností práce s interaktivní tabulí a tablety. Snahou vedení MŠ je získání finančních prostředků na zakoupení interaktivních tabulí SMART BORD a kvalitních programů pro děti ( Mgr. P. Šádek, BcA. Z. Musilová, Bc. L. Komárková).

 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI:

Spolupráce se Střední pedagogickou školou při I. německém gymnáziu Mendela – poskytování stáží studentkám III. ročníku pedagogické školy probíhají u nás od října 2014 do června 2015. Na mateřské škole je umožněna studentkám i praxe, kterou zajišťuje ředitelka Mgr. D. Komárková a prof. Koloušková ze SpgŠ.

Spolupráce s Masarykovou universitou, poskytování praxe studentkám fakulty předškolní pedagogiky a speciální pedagogiky probíhá průběžně. Je garantová-na  a vedena rovněž Mgr. D. Komárkovou .

Spolupráce se školami partnerského města ze Stuttgartu (Německo) – se uskutečnila/ní stáž studentů na podzim roku 2014 a v květnu 2015. Cílem je vzájemná výměna zkušeností, seznámení studentů se školskou soustavou v ČR zajištěna řed. Mgr. D. Komárkovou.

Imagem: